Aksiyadorlik jamiyati faoliyatida Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga amal qilinishi to'g’risida xabar

“Matbuot tarqatuvchi” AK, Aksiyadorlarining navbatdagi 2016 yil 31 maydagi umumiy yig’ilishi qaroriga ko'ra, Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tartibini takomillashtirish komissiyasining 2015 yil 31 dekabrdagi 9-sonli bayoniga asosan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga 2016 yil 1 iyunidan amal qilinishi yuzasidan majburiyat qabul qilinganligini xabardor qilmoqda.

Положение РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Положение ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ

Положение НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Положение ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Кодекс корпоративного управления